Thor Banko
   
 
Formål & Historie
Formål & Historie
 
Her har du lidt om vores formål og historien bag.
Lidt om Støtteforeningens opståen, begrundelse herfor og senere virke.
Regnskabsåret for Saaby I. F .THOR for året 1969 viste sig økonomisk set at være katastrofalt, da det endte med underskud, så efter generalforsamlingen i 1970, tog tre af pionererne initiativ til at foretage sig noget. Disse tre var Rosa og Svend Hansen Kirke Saaby samt Henning Rasmussen Sæby. Man aftalte at prøve på at stable fire bankospil på benene i efteråret 1970, og ved hjælp af nogle tidligere idrætsudøvere og bestyrelsesmedlemmer i THOR, lykkedes dette med så stor succes at man valgte at fortsætte fremover i vinterhalvåret.
 
Foreningens regler og love gik kort og godt ud på at tjene lidt penge til at støtte det fremtidige arbejde til fordel for idrætsudøverne i Saaby I.F. THOR, og succesen var herefter til at få øje på, for i 1974 havde man oparbejdet en formue, så man begyndte at spekulere i byggeri. Nogle foreslog en svømmehal, andre en sportshal, og det blev sportshallen der havde størst tilslutning. Saaby - Hallen var en realitet, og efter aftale med Hvalsø Kommune om at det skulle være en selvejende institution, med kommunalt tilskud gik man i gang med planlægning af byggeriet, såsom indhentning af tilladelser med videre, da betingelsen var at alt skulle foregå på frivillig og ulønnet basis i den udstrækning myndighederne tillod det.
Saaby - Hallen kom op at stå, og blev indviet Sank Hans 1975.
Efter de første år med bankospil i Kirke Saaby Forsamlingshus, blev pladsen imidlertid for trang, så da Forsamlingshuset selv skulle bruge skænkestue og scenearealet til andet formål, og da Støtteforeningen ikke fremover kunne forvente at benytte disse arealer var man nødt til at finde andre udveje. Enden på det blev at Støtteforeningens bestyrelse afholdt et møde i Saaby - Hallen en lørdag eftermiddag i 1976, og efter aftale med bestyrelsen i I.F. THOR og de respektive afdelinger fik man lov til at benytte hallen til bankospil hver søndag de næste elleve søndage. Men søndag blev hurtigt permanent Støtteforeningens.
 
Mens spillene blev afholdt i forsamlingshuset, blev der kun afholdt spil i vinterhalvåret, men da man begyndte i hallen kørte det hele året hver søndag aften, dog ikke hvis juleaften og nytrsaften faldt på en søndag, ligesom man til påske og pinse rykkede spillet til henholdsvis 2. påskedag og 2. pinsedag. Så blev der travlt, idet der ikke var inventar til tilnærmelsesvis det antal bankospilIere man forventede, der skulle aftales med Cafeteriaforpagteren om eventuelt at sælge øl og vand, pølser, kaffe og lignende, det kom hurtigt på plads, men der skulle jo også stilles borde og stole op til bankospillerne, men efter aftale med halinspektøren blev dette også ordnet.
 
Som tiden gik begyndte man at indleje busser til gratis at transportere bankospillerne til og fra hallen om søndagen, og på et tidspunkt havde man otte busser kørende hver søndag, men efterhånden som der kom flere spil og deslige i fjernsynet, hvor man kunne sidde hjemme i sofaen og spille, blev tilgangen mindre, så det blev en tvivlsom forretning med gratis busser.
 
Hvor meget Støtteforeningen har investeret i idrætten og Saaby - Hallen er umuligt at regne ud, men vi kan nævne en del store poster, såsom inventar i hallen, rekvisitter og spilledragter til idrætsudøverne, renovering og nyt inventar til hallens cafeteria, renovering af ældre bade- og omklædningsrum, tilbygning med nye bade - og omklædningsrum, øverum og depotrum til rekvisitter og inventar, to gange videoanlæg til optagelse og fremvisning af sportsaktiviteter både indendørs og udendørs, maling af hallen både indvendig og udvendig, tilskuertribune til fodboldbanen, og gentagne gange sørget for afstribning af parkeringsarealet omkring hallen.
 
Den største post udover byggeriet af hallen har ubetinget været nyt varmeanlæg og udluftning i hallen. l 2003 viste det sig at det gamle varmeanlæg var så nedslidt, at det kunne stå af uden yderligere varsel, og da det var nødvendigt at få tobaksrøgen ud af hallen om søndagen måtte der gøres noget hurtigst muligt. Der var imidlertid ikke basis på daværende tidspunkt for at få tilskud fra kommunen, så Støtteforeningen valgte derfor at investere i helt nyt varme/ventilationsanlæg til en pris af 1.4 million kroner. Antallet af deltagende bankospillere har de seneste år været dalende, men det er dog stadigvæk rentabelt at holde bankospil, og således give en økonomisk håndsrækning til de forskellige idrætsformål, og man har ligeledes oprettet en kursusfond, der er med til at minimere udgifter til medlemmer af I.F.THOR, der ønsker at få træner- & instruktørkurser, som således også er med til at højne standarden af de frivillige ledere og instruktører.
 
Med hensyn til at antallet af deltagende bankospillere som før nævnt er dalende, kan vi da nævne at vi en søndag i forbindelse med sommerfest på idrætspladsen, forsøgte at afholde to bankospil på en dag, nemlig morgenbanko med gratis kaffe og rundstykker, som blev sponsoreret af henholdsvis et kendt kaffefirma og et lokalt bageri. Det viste sig, at til morgenspillet kom der 671 forventningsfulde bankospillere, mens der samme søndag aften 882 spillere, altså i 1.553 bankospillere på en enkelt søndag. Nævnes skal, at der den søndag aften kom så mange, så på grund af mangel på borde og stole, måtte de sidste to der ankom, lægge deres plader på et klaver der stod i hallen, og til at sidde på fandt man to tomme ølkasser. Men grundet det store rykind og mangel på siddepladser var der ikke optræk til sure miner nogen steder, alle var smilende og det må da være det primære.
Det var lidt om Støtteforeningens historie som vi erindrer oplevelserne i de seneste 38 år.
Man har også flere gange afholdt gavespil, om gaver som blev skænket, både af private og erhvervsdrivende, men efterhånden som man oplever flere og flere indsamlinger til diverse velgørende organisationer, er det af naturlige årsager svært at argumentere overfor eventuelle givere nødvendigheden, på sportens vegne at gøre en indsats på denne måde.
 
I forbindelse med gavespillene prøvede man samtidig at arrangere udstilling af forskellige ting i hallen. Vi kan nævne at man engang havde præsentation af Skoda, fra den lokale autoforhandler, og en anden gang præsentation af oliefyr med mere, fra det lokale oliedepot.


 
Top! Top!